Undersökningar & analyser

Ett stort antal undersökningar och analyser ska genomföras innan det går att avgöra om platsen är lämplig för vindkraft. Resultaten kommer att utvisa hur en preliminär vindkraftpark kan komma att se ut och vilket det exakta antalet vindkraftverk blir.

Vindmätningar

För att få en tillförlitlig bild över vindförhållandena inom området kommer fortsatta vindmätningar med mast och Sodar-utrustning att pågå kontinuerligt fram till byggstart.

Bullerutredning

För att kunna bedöma den planerade vindkraftsparkens bullerpåverkan på närområdet har beräkningar över bullerpåverkan utförts, Bullerutredning.

Skugganalys

Skuggananlys har genomförts för att utreda vilka platser som påverkas av skuggning från vindkraftverken. 

Hinderbelysning

Vindkraftverk skall enligt Transportstyrelsens författningssamling, LFS 2008:47, förses med hinderbelysning. Vindkraftverk skall vara vitmålade. Vindkraftverk med en höjd på upp till 150 meter skall vara markerade med blinkande medelintensivt rött ljus under skymning, gryning och mörker, men under dager behöver hinderbelysning ej vara tänd. Vindkraftverk högre än 150 meter skall markeras med blinkande högintensivt vitt ljus under dager, gryning och skymning. På natten får ljusintensiteten reduceras. I en vindkraftpark skall samtliga vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns markeras enligt ovan. Övriga verk som inte utgör en del av den yttre gränsen kan markeras med lågintensivt rött fast ljus om Transportstyrelsen inte beslutar om ytterligare markering i det enskilda ärendet.

För att skapa en djupare förståelse för hur hinderbelysningen för vindkraftverk över 150 meter i totalhöjd, ser ut i verkligheten så har några tester genomförts av bland annat Rabbalshede Kraft samarbete med Stena Renewable. Syftet var att få en verklig uppfattning av hinderbelysning av både rött och vitt ljus i mörker. Klicka här för mer information och visualiseringar.

JP Vind planerer nyttja teknik för att hålla hinderbelysningen släckt så länge inget flyg finns i dess allra närhet. Se film på teknikens funktionalitet. På följande sida under hinderanimering kan du se hur det kan komma att se ut med hinderbelysning i Borgvattnet vindpark (från Fullsjön).

Landskapsbildanalys

En landskapsbildanalys är genomförd där påverkan på lanskapsbilden beskrivs. Analysen är baserad på fotomontage, videomontage, siktanalys, platsbesök, preliminär utformning av den tänkta vindkraftsparken mm. Läs mera om analysen på följande länk, landskapsbildanalys (bilaga 1, bilaga 2).

Naturmiljö

En naturvärdesinventering av vindkraftparken har gjorts, läs mer om inventeringen på följande länk, Naturvärdesinventering Borgvattnet vindkraftpark. Vindkraftverken är numrerade så att det ska vara enkelt att följa texten till naturinventeringen. Örninventeringen blev klar sommarn 2012, men av sekretesskäl är den inte tillgänglig för allmänheten.

Kulturmiljö

En arkeologisk inventering har gjorts, den kan du ta del av här, Arkeologisk rapport.

Övrigt

Genom samrådet kan ytterligare behov av inventeringar, undersökningar eller analyser av markanvändning, friluftsliv, turism komma att diskuteras och genomföras i den mån det anses nödvändigt.