Skyttmon

I ett område i Ragunda och Strömsunds kommuner i närheten av Skyttmon, väster om Borgsjön, planeras cirka 40 vindkraftverk.

I samarbete med Vindkraft-Gruppen hölls i slutet av april 2010 inledande samrådsmöten med Strömsunds och Ragunda kommuner. I dessa möten redovisades projektets aktuella omfattning och miljöpåverkan. Samtidigt diskuterades förutsättningarna för projektets tillståndsgivning.

Vid samma tidpunkt genomfördes ett allmänt informationsmöte i Skyttmons Bygdegård, där JP Vind informerade om den planerade etableringen och dess konsekvenser för ortsbefolkningen. I den efterföljande diskussionen togs frågor upp om nätanslutningen, verkens livslängd, intrångsersättningar mm.

Som nästa steg i projektets utveckling planerar vi genomförandet av lokala vindmätningar; blir resultatet positivt, går vi vidare med att genomföra erforderliga inventeringar samt att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och ansökningshandlingar.

Kontaktperson

Gabriel Duveskog
JP Vind AB
070-386 82 01
+46 63 57 41 61
Gabriel.Duveskog@jpvind.se