Vindkraftens fördelar

Vår satsning på vindkraft är ett steg i arbetet för ett hållbart samhälle. Där vi ser vind som en framtida energikälla. Vi vill öka andelen förnybar energi och minska användningen av fossila bränslen.

I Sverige och internationellt pågår ett intensivt arbete med att minska beroendet av olja och andra fossila bränslen. EU har satt som mål att 20 procent av all energi ska komma från förnybara källor år 2020. Sverige har satt 50 procent som mål. För att målen ska nås spelar vindkraften en betydelsefull roll och är den förnybara energikälla med störst utbyggnadspotential.

Vindkraft får Regionen att leva.Vinden har använts av människan i alla tider – drakar, båtar, pumpar och kvarnar. Så länge vinden blåser – kan vi dra nytta av den. Vi har ett stort engagemang i näringslivet i regionen och ett genuint intresse av att utvecklingen går hand i hand med en bra livsmiljö. Det innebär att målet med att öka produktionen av el med hjälp av förnyelsebar energi ska komma regionen tillgodo - på både kort och lång sikt. Vi menar att vindkraft bidrar till expansion och utveckling och ger ekonomiska fördelar – både lokalt och regionalt. Arbetstillfällen skapas och det lokala näringslivet gynnas.

Miljövinster
Genom att öka tillgången på och användningen av vindkraft minskar vi utsläppen av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, metan och andra ämnen som är skadliga för miljön. Koldioxid, kväveoxider och metan är så kallade växthusgaser som bidrar till växthuseffekten. Svaveldioxid bidrar till försurningen av mark och vattendrag.

Genom att ersätta fossila bränslen med vindkraft i Moskogen kan vi minska utsläppen:

Ämne Årligt minskat utsläpp per1 kWh Årligt minskat utsläpp
Koldioxid 850 g 255 000 ton
Svaveldioxid 0,37 g 111 ton
Kväveoxider 2,6 g 780 ton


Kompletterar vattenkraften
Vindkraft är ett bra komplement till vattenkraft. När det blåser mycket är det möjligt att spara vattnet i vattenkraftverkens magasin och istället använda mer vindkraft för att producera el. På vintern blåser det mer än under sommarhalvåret vilket gör att vindkraftverken producerar som mest när vårt behov av elenergi är som störst.

Säkra elleveranser
Moderna vindkraftverk har hög leveranssäkerhet. El kan i princip produceras dygnet runt, året runt. Vindkraftverken står i stor sett bara stilla när det blåser för lite (mindre än 4 m/s) eller för mycket (mer än 25 m/s).Att de står stilla då betyder att de fungerar som de ska.

Stark konkurrenskraft
Vindkraft och vattenkraft är oändliga energikällor. Vinden kommer att fortsätta blåsa och vattnet fortsätta att rinna. Stigande priser och minskad tillgång på kol och olja gör vindkraften konkurrenskraftig. Vindkraft har låga omkostnader och är relativt billig i drift. Teknologin för vindkraften är den billigaste inom förnybar energi. Dessutom har det lägst rörliga kostnader av alla produktionsslag. Det blir exempelvis inga kostnader för utvinning av råmaterial, hantering av avfallsprodukter eller utsläpp i miljön.

Inga spår vid avveckling
Ett vindkraftverk har en ungefärlig livslängd på 30 år. Och det lämnar nästan inga spår efter sig vid en avveckling. I stort sett allt byggmaterial kan återvinnas och marken kan återställas.

Handbok: Svensk vindkraft och lokal tillvaxt

Myter om vindkraft
Läs mer om vindkraft
Läs mer på Svensk Vindenergi